Dataskydds- och Cookiepolicy


Personuppgiftsansvarig

Min Deklaration Sverige AB, org. nr 559270-4091, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som Min Deklaration samlar in och behandlar när du använder våra tjänster. Min Deklaration behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster till dig som användare.


Kontakt

Har du frågor, synpunkter eller vill utöva någon av de rättigheter du har enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR), är du välkommen att kontakta oss på e-post: hej@mindeklaration.se


Ändringar

Vi kan komma att göra ändringar i denna Dataskydds- och Cookiepolicy. Om vi genomför betydande förändringar kommer vi att meddela dig via våra tjänster eller på annat sätt, så du får möjlighet att granska ändringarna innan de träder i kraft. För det fall du inte accepterar ändringarna, kan du stänga ditt konto. Din fortsatta användning av våra tjänster efter att vi har offentliggjort eller meddelat dig om våra ändringar av denna policy innebär att du accepterar den uppdaterade Dataskydds- och Cookiepolicyn.


1. DE PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN


1.1 Personuppgifter som du tillhandahåller Min Deklaration

Registrering Du tillhandahåller oss uppgifter för att skapa ett konto hos oss.

När du skapar en användarprofil i våra online tjänster/digitala tjänster, uppger du ett antal personuppgifter om dig, såsom namn, e-postadress och lösenord.


1.2 Personuppgifter som myndigheter tillhandahåller Min Deklaration

I samband med att ett deklarationsombud utför tjänsterna i Min Deklaration kan vi behandla personuppgifter om dig som finns tillgängliga hos myndigheter.

En myndighet kan tillhandahålla oss personuppgifter om dig som använder våra tjänster. Vi kan därmed ta del av information om bl.a. personnummer, adress, telefonnummer, inkomstdeklaration, skattekonto, fastighetsaffärer, avdragsrätter och historiska data kring detta.

1.3 Användning av tjänsterna

Vi loggar dina besök och din användning av våra tjänster.

Vi loggar användardata när du besöker vår webbplats eller på annat sätt använder våra tjänster, inbegripet app- och annan plattformsteknik, t.ex. när du läser eller klickar på ett dokument eller genomför en sökning. Vi använder inlogg, cookies, enhetsinformation och IP-adresser för att identifiera dig och logga ditt användande av våra tjänster.


1.4 Cookies och annan liknande teknik

Vi samlar in uppgifter med hjälp av cookies och annan liknande teknik.

På vår webbplats samt i våra onlinetjänster används ”cookies”. ”Cookies” är små textfiler som lagras på besökarens dator och som bland annat sparar personliga inställningar och gör det möjligt att följa vad besökaren gör på webbplatsen. Det finns två olika typer av ”cookies”. Den ena är ”sessions-cookies” som används under den tid besökaren är aktiv på webbplatsen. Dessa cookies sparas bara temporärt i besökarens dators arbetsminne och tas automatiskt bort när besökaren stänger sin webbläsare. Den andra är ”varaktiga cookies” som används för att tala om för besökaren vad som hänt på webbplatsen sedan denne besökte webbplatsen sist samt för att känna igen återkommande användare och komma ihåg vilka uppgifter som tidigare lämnats.

De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies. Vill du emellertid inte att cookies ska lagras i din dator kan du ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när den tar emot en cookie. Då kan du själv avgöra om du ska ta emot den eller inte. För att vår webbplats och våra onlinetjänster ska fungera optimalt, rekommenderar vi att du accepterar cookies.


1.5 Din enhet

Vi tar emot information från din enhet och nätverk.

När du besöker eller lämnar våra tjänster (inklusive våra plug-ins eller cookies eller liknande teknik på andra webbplatser), får vi information om webbadressen på både webbplatsen du kom ifrån och webbplatsen du fortsätter till. Vi får också uppgifter om din IP-adress, proxyserver, operativsystem, webbrowser samt tillägg, enhetens ID och funktioner och/eller internetleverantör.


1.6 Övrigt

Vi förbättrar ständigt våra tjänster, vilket innebär att vi löpande får nya uppgifter och skapar nya användningsområden för uppgifterna.

Våra tjänster är dynamiska och vi lanserar ofta nya funktioner, som kan innebära insamling av nya uppgifter om dig. När vi samlar in nya personuppgifter eller använder dina personuppgifter för andra ändamål, kommer vi att meddela dig samt, om det är relevant, även att uppdatera denna Dataskydds- och Cookiepolicy.

2. HUR VI BEHANDLAR PERSONUPPGIFTER

Vi använder dina personuppgifter för att tillhandahålla, stödja, anpassa och utveckla våra tjänster.

Hur vi använder dina personuppgifter beror på vilka tjänster du använder samt hur du använder dessa tjänster. Vi använder uppgifter om dig för att tillhandahålla, underhålla och anpassa våra tjänster samt tillgängliggöra dem på ett sätt som är relevant och användbart för dig.


2.1 Tjänster

Tillgång till våra tjänster.

Vi använder dina inloggningsuppgifter för att bekräfta din identitet och ge dig tillgång till våra tjänster.


2.2 Kommunikation

Vi kan kommunicera med dig via e-post, t.ex. om utbudet av tjänster, säkerhet eller annan liknande kommunikation kring våra tjänster och din användning av våra tjänster. Det kan avse e-post om hur du kan använda tjänsterna, uppdateringar och påminnelser. Du kan alltid ändra dina val för kommunikation. Notera att du inte kan välja bort servicemeddelanden från oss, inbegripet meddelanden om säkerhet och juridiska frågor.


2.3 Marknadsföring

Vi marknadsför våra tjänster till dig och andra.

Vi använder personuppgifter om användaren för att skicka inbjudningar och kommunicera kring våra tjänster, i syfte att främja dem. Information om tjänsteutbudet eller nytt innehåll i de produkter du har tillgång till skickas till dig när det är relevant för din användning av våra tjänster.

2.4 Undersökningar

Vi genomför undersökningar.

Vi och andra företag utför undersökningar genom våra tjänster. Du är inte skyldig att svara på enkäter och du har möjlighet att granska informationen som du anger. Du kan även välja bort inbjudningar till undersökningar.


2.5 Kundtjänst

Vi använder personuppgifter för att hjälpa dig att lösa problem.

Vi använder data (som kan inkludera din kommunikation med oss) som är nödvändig för att undersöka, besvara och hantera klagomål och serviceproblem (t.ex. fel).


2.6 Statistik

Vi använder personuppgifter för att generera dataset.

Vi använder dina personuppgifter för att producera aggregerade dataset, där det inte längre är möjligt att identifiera dig. Till exempel kan vi använda dina uppgifter för att generera statistik om våra användare, deras yrke eller bransch, antalet annonsvisningar som levereras eller klickas på, eller för att ta fram en demografisk fördelning av besökare på en av våra webbplatser.

2.7 Säkerhet och undersökningar

Vi använder personuppgifter för undersökningar, säkerhet och till att förhindra bedrägeri.

Vi använder dina uppgifter (inklusive din kommunikation med oss) om vi anser det nödvändigt av säkerhetsskäl eller för att undersöka eventuella bedrägerier eller andra överträdelser av våra Allmänna Villkor eller denna Dataskydds- och Cookiepolicy och/eller försök till att skada våra användare eller besökare.

3. HUR VI DELAR UPPGIFTER MED TREDJE PART


3.1 Arkivering av kommunikation

Kundservice/support Din e-postkommunikation med Min Deklarations kundservice/support arkiveras för eventuella framtida klagomål från dig.


3.2 Tjänsteleverantörer

Vi kan använda andra parter för att hjälpa oss med våra tjänster.

Vi använder leverantörer för att genomföra underhåll av våra system, dataanalyser, revision, betalningar, bedrägeribekämpning, marknadsföring och utveckling. Dessa leverantörer har tillgång till dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att genomföra dessa uppgifter på våra vägnar och är skyldiga att inte avslöja eller använda informationen för något annat ändamål.


3.4 Rättsliga förpliktelser

Vi kan bli tvungna att dela med oss av dina personuppgifter när vi är rättsligt förpliktigade att göra detta, eller om det krävs för att skydda dig, din säkerhet och dina rättigheter.

Det är möjligt att vi behöver dela med oss av dina personuppgifter när det krävs enligt lag, domstolsprocess eller andra rättsliga processer eller om vi har en presumtion att det är nödvändigt att avslöja informationen för att (1) undersöka, förhindra eller vidta åtgärder vid misstanke eller upptäckt av olagliga aktiviteter eller för att hjälpa offentliga myndigheter; (2) uppfylla våra avtal med dig; (3) skydda vår tjänsters säkerhet och/eller integritet. Vi kommer att underrätta våra användare om det rättsliga kravet för delningen av deras personuppgifter, såvida vi inte är rättsligt förhindrade från att göra detta.


3.5 Ägarförändring eller försäljning

Vi kan dela med oss av dina personuppgifter om vårt företag säljs, varvid personuppgifterna kommer att fortsätta behandlas i enlighet med denna Dataskydds- och Cookiepolicy.

Vi kan också dela med oss av dina personuppgifter som del av en försäljning, fusion eller förändring av ägarstrukturen eller förberedelse för en sådan förändring. En annan organisation som köper upp oss eller en del av vår verksamhet har rätt att fortsätta använda dina personuppgifter, men då endast på ett sätt som överensstämmer med denna Dataskydds- och Cookiepolicy, såvida du inte informeras om något annat.


4. LAGRINGSTIDER FÖR PERSONUPPGIFTER

4.1. Lagring av personuppgifter

Vi behåller de flesta av dina personuppgifter, så länge som ditt konto är aktivt.

Vi lagrar personuppgifter som du har tillhandahåller Min Deklaration i samband med användningen av våra tjänster och vi kommer att behålla dem i upp till två (2) år efter samarbetets slut. Vi kommer dock inte att behålla dina personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka de samlades in.


4.2 Stängning av konto

Vi behåller vissa av dina personuppgifter även efter du har stängt ditt konto hos oss.

Vi behåller dina personuppgifter efter att du har stängt ditt konto om det är nödvändigt för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser (inklusive på myndighets begäran), följa lagar och förordningar, för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, upprätthålla säkerhet, förebygga bedrägerier och missbruk, uppfylla våra användaravtal eller enligt din begäran om att vi ska fortsätta kommunicera med dig.

5. DINA RÄTTIGHETER

5.1 Rätt till tillgång och kontroll av dina personuppgifter

Du kan få tillgång till eller radera dina personuppgifter.

Du har rätt till tillgång till dina personuppgifter, vilket innebär att du har rätt att få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör dig behandlas och om så är fallet även få tillgång till personuppgifterna (s.k. registerutdrag) och viss ytterligare information om behandlingen.

Du har även i vissa fall rätt att ta del av dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt tillgängligt och maskinläsbart format samt att utan hinder få uppgifterna överförda från Min Deklaration till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet).

Vidare har du alltid rätt till rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga eller ofullständiga. I vissa fall har du rätt att motsätta dig Min Deklarations behandling av dina personuppgifter samt begära rättning eller radering av dina personuppgifter.

Om du har lämnat särskilt samtycke till viss behandling, har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke.

När behandling sker med stöd av s.k. intresseavvägning har du rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen.

Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter som avser direktmarknadsföring. Då ska personuppgifterna inte längre behandlas för sådana ändamål.

Du har rätt att få dina uppgifter begränsade om du bl.a. bestrider uppgifternas korrekthet, eller om du invänt mot behandlingen enligt ovan, i båda fallen under den tid som vi utreder och kontrollerar din begäran.

Om du vill nyttja någon av dina rättigheter, vänligen kontakta oss på e-post hej@mindeklaration.se med din begäran.

Om du har klagomål avseende Min Deklarations behandling av dina personuppgifter, har du möjlighet att kontakta Datainspektionen.

Observera att vi inte kommer att kunna erbjuda våra tjänster om vi inte får behandla de uppgifter som beskrivs i avsnitt 2.


6. ANNAN VIKTIG INFORMATION

6.1. Säkerhet

Vi övervakar och försöker förhindra säkerhetsproblem. Du bör använda säkerhetsfunktionerna som finns tillgängliga i våra tjänster.

Säkerhetsåtgärder Min Deklaration har implementerat tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som skyddar dina personuppgifter från oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust eller förändring. Dessa åtgärder skyddar också dina personuppgifter från obehörig spridning, röjande, missbruk eller andra behandlingar som strider mot gällande rätt.

Vi övervakar regelbundet våra system för att identifiera möjliga sårbarheter och eventuella angrepp. Vi kan dock inte garantera säkerheten för den information som du skickar till oss.

Det finns ingen garanti för att personuppgifter skyddas från obehörig åtkomst eller röjande, ändring eller förstörelse trots våra vidtagna fysiska, tekniska och administrativa säkerhetsåtgärder.


6.2 Laglig grund för personuppgiftsbehandlingen

Behandling av dina personuppgifter sker i syfte att uppfylla Användaravtalet samt för att uppfylla Min Deklarations berättigade intressen.

Min Deklaration behandlar personuppgifter som du och/eller myndighet har tillhandahållit Min Deklaration (se avsnitt 1.1 och 1.2) för att uppfylla våra Allmänna Villkor.

Min Deklaration behandlar de personuppgifter som genereras genom ditt bruk av våra tjänster samt uppgifter som insamlas via cookies samt från din enhet (se avsnitt 1.3, 1.4 och 1.5) med stöd av intresseavvägning som laglig grund, då våra intressen att behandla dina personuppgifter väger tyngre än dina intressen av att vi inte behandlar dina personuppgifter. Våra berättigade intressen är behandling för affärssyften, marknadsföring, IT-säkerhet, kommunikation och utveckling.


6.3 Personuppgiftsöverföring utanför EU/EES

Vi lagrar och använder dina personuppgifter i Sverige och i EU/EES. Vi överför inte dina uppgifter utanför Sverige och EU/EES.

Min Deklaration överför inte dina uppgifter utanför Sverige och EU/EES. Våra leverantörer kommer att ha tillgång till dina personuppgifter enligt beskrivningen i avsnitt 3.2.


6.4 Kontaktuppgifter

Har du frågor, synpunkter eller klagomål gällande denna policy, vänligen kontakta oss på e-post: hej@mindeklaration.se