Allmänna villkor

Allmänt 


Dessa allmänna villkor gäller för Min Deklarations tjänster via Internet som vid var tid tillhandahålls av Min Deklaration Sverige AB, org. nr. 559270-4091 (”Min Deklaration”).


Min Deklaration kan komma att uppdatera sitt utbud av tjänster och produkter och har rätt att vid var tid ändra, ta bort, ersätta, eller lägga till information i erbjudna tjänster och produkter, samt upphöra att tillhandahålla dessa. Se Min Deklarations webbsida https://mindeklaration.se/ för vid var tid gällande utbud av Min Deklarations tjänster.


Avtal om köp och tillgång till tjänster och produkter som tillhandahålls av Min Deklaration på webbsidan (”Tjänst” eller ”Tjänsterna”) ingås av privatpersoner (”Användare”) som får tillgång till och användning av tjänsterna och produkterna genom registrering. Användaren samtycker till avtalsvillkoren genom att skapa ett konto hos Min Deklaration. Tjänsterna tillhandahålls på̊ de villkor som parterna kommit överens om i de köpevillkor som gäller för Tjänsterna samt i enlighet med dessa allmänna villkor.

Rättigheter 


Användaren erhåller inte någon rätt till Tjänsterna utöver vad som uttryckligen anges i köpevillkoren och dessa allmänna villkor.

Behandling av personuppgifter


Min Deklaration är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som lämnas av Användaren i samband med beställning och/eller användning av Tjänsterna. Min Deklaration ska behandla personuppgifterna i enlighet med vid var tid gällande lagstiftning. Personuppgifter behandlas i enlighet med de grunder och ändamål som framgår av villkoren i Min Deklarations Dataskydds- och Cookiepolicy (se https://mindeklaration.se/ för vid var tid gällande villkor). Användarens användning av Tjänsterna innebär ett godkännande av den insamling, användning och delning av personuppgifter som utförs enligt Dataskydds- och Cookiepolicyn.

Tekniska krav


Se Min Deklarations webbsida https://mindeklaration.se/ för vid var tid gällande tekniska krav som Användaren måste uppfylla för att Användaren ska få tillgång till Tjänsterna, Tjänsternas användning och Tjänsternas rätta funktion, (de ”Tekniska Kraven”). Tjänsterna tillhandahålls i av Min Deklaration anvisad anslutningspunkt (”Anslutningspunkten”). Om inte parterna har kommit överens om annat är Anslutningspunkten den punkt eller punkter i vilken/vilka Min Deklaration ansluter Tjänsterna till Internet.


Användarna ansvarar för att de, vid var tid, gällande Tekniska Kraven är uppfyllda, att det finns en fungerande uppkoppling mellan Användaren och Anslutningspunkten. Vidare ansvarar Användarna för de därmed förenade kostnaderna samt för installation av all eventuell erforderlig programvara.

Tjänstebeskrivning


Se Min Deklarations webbsida https://mindeklaration.se/ för vid var tid gällande beskrivning av Tjänsterna, t.ex. deras innehåll och köpevillkor (”Tjänstebeskrivning”).

Leverans och support


Tjänsterna tillhandahålls enligt vid var tid gällande Tjänstebeskrivning som finns tillgänglig på Min Deklarations webbsida https://mindeklaration.se/ och i köpevillkoren för Tjänsterna.


 Teknisk support och användarsupport för Tjänsterna (”Support”) avseende Tjänsterna, tillhandahålls av Min Deklaration, eller av tredje man för Min Deklarations räkning, normalt på vardagar och under kontorstid. Se Min Deklaration webbsida https://mindeklaration.se/ för Supportens kontaktuppgifter och öppettider m.m. Till dess annat anges av Min Deklaration tillhandahålls Support utan särskild ersättning.


Support innefattar inte support, underhåll, felsökning/felavhjälpning eller liknade åtgärder avseende Användarnas program- eller maskinvara, Internet-förbindelser och/eller produkter/tjänster som inte tillhandahållits av Min Deklaration eller som Min Deklaration inte uttryckligen ansvarar för.

Fel eller brister


Vid fel eller brist i Tjänsterna, ska Användaren kontakta Min Deklaration för åtgärd så som anges i köpevillkoren för respektive Tjänst. 
 Min Deklaration ansvarar endast för fel eller brist i Tjänsterna som innebär att Tjänsternas innehåll eller funktion väsentligen avviker från vid var tid gällande Tjänstebeskrivningar, och under förutsättning att felet eller bristen är hänförlig till Min Deklaration och/eller omständighet som Min Deklaration uttryckligen ansvarar för. Min Deklaration ansvarar således inte för annans fel eller brister, t.ex. de som är hänförliga till Användaren eller tredje man för vilken Min Deklaration inte uttryckligen ansvarar.


Vid fel eller brist i Tjänsterna som Min Deklaration ansvarar för enligt punkt 7.2 ovan, ska Min Deklaration söka avhjälpa felet eller bristen utan oskäligt dröjsmål, t.ex. genom omleverans av Tjänsten. Om aktuellt fel eller brist inte avhjälpts utan oskäligt dröjsmål, har Användaren rätt till skäligt avdrag på avgiften för Tjänsten från felanmälan till dess felet eller bristen avhjälpts. Användaren ansvarar för att samtliga uppgifter som denne lämnar till Min Deklaration är fullständiga och korrekta.

Betalningsvillkor


Användaren är skyldig att erlägga i Tjänstebeskrivningarna och köpevillkoren angivna avgifter för Tjänsterna.


Vid betalningsdröjsmål debiteras lagstadgad dröjsmålsränta från förfallodagen. Vid betalningspåminnelse debiteras påminnelseavgift.


Samtliga belopp i Tjänstebeskrivningarna och i köpevillkoren anges inklusive moms.


 Min Deklaration förbehåller sig rätten att ändra i Tjänstebeskrivningarna och i köpevillkoren angivna avgifter för Tjänsterna. 


Force majeure


Ingen av parterna är ansvarig gentemot den andra parten för fullgörandet av skyldigheter, enligt Tjänstebeskrivningarna, köpevillkoren eller dessa allmänna villkor, som förhindras av omständigheter utanför parts eller dennes leverantörers kontroll, innefattande men inte begränsat till krig och mobilisering, naturkatastrofer, lockout eller annan arbetskonflikt, brist på̊ naturtillgångar, pandemi, brand, skada på̊ utrustning som används, ändrade myndighetsbestämmelser, myndighetsingripanden, avbrott i den allmänna samfärdseln, innefattande bland annat energiförsörjning och datavirus i Tjänsterna, samt import- och exportförbud och andra förbud utanför parts kontroll (”Force Majeure”).


Det åligger part som önskar åberopa Force Majeure att utan oskäligt dröjsmål skriftligen underrätta den andra parten om uppkomsten därav samt dess upphörande.

Ansvarsbegränsning och reklamation


Givna förslag och uppskattningar i Tjänsterna är ett resultat av användande av deklarationsverktyg, teoretiska modeller, gjorda bedömningar och uppskattningar. Dessa är inte förenade med några garantier avseende den prognostiserade återbäringen av Användarens deklaration. Utöver Användarens personliga uppgifter baseras Tjänsternas resultat på offentligt tillgänglig information från källor som i sig innehåller felmarginaler och osäkerhet. Utöver vad som anges ovan under punkten 9 har Min Deklaration inte något ansvar för Tjänsternas resultat, funktion, innehåll eller kvalitet. Min Deklaration svarar inte för sak- eller faktafel i Tjänsterna eller för de skador som kan uppstå̊ med anledning därav. Inte heller ska Min Deklaration ansvara för råd, förslag eller information som Användare har beretts möjlighet att erhålla från av Min Deklaration anlitad konsult eller tredje part i anslutning till Tjänsterna. 
 Min Deklaration har inget ansvar för skattetillägg, produktionsbortfall, utebliven vinst, förlorad inkomst, följdskador, ersättningsskyldighet gentemot tredje man eller annan indirekt skada eller förlust.


Min Deklarations sammanlagda ansvar gentemot Användaren är, utom i fall av grov vårdslöshet eller uppsåt, begränsat till den ersättning som Min Deklaration erhållit under de senaste tolv (12) månaderna från Användaren. Min Deklaration ansvarar inte gentemot någon annan än Användaren.


Användarens reklamation och andra anspråk gentemot Min Deklaration ska framställas skriftligen och utan oskäligt dröjsmål från det att Användaren upptäckt eller bort upptäcka den omständighet som föranleder anspråket, dock senast inom sex (6) månader från det att omständigheten inträffade, varefter anspråket annars förfaller.

Överlåtelse


Min Deklaration har rätt att, helt eller delvis, överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa allmänna villkor till annan. Min Deklaration ska skriftligen meddela Användaren om sådan överlåtelse.

Lagval och tvist


Svensk materiell rätt ska tillämpas på̊ dessa allmänna villkor samt köpevillkoren för Tjänsterna. Tvister hänförliga till Tjänsterna och dessa allmänna villkor ska prövas av Stockholms tingsrätt som första instans.